خدمات ما

ترجمه با مهر ناتی

از آن‌جا که تمرکز اصلی تهران ناتی بر ترجمه با مهر ناتی است و در بخش‌های دیگر سایت درباره ترجمه ناتی توضیح داده شده است، از ارایه توضیح اضافه در این قسمت صرفنظر می‌شود.

ترجمه با مهر ناجیت

ناجیت همان انجمن ملی مترجمان قوه قضائیه آمریکا است: عملکرد این نهاد مثل سازمان ملی مترجمین شفاهی و کتبی رسمی و قوه قضائیه ایران است و در کشورهای آمریکا و کانادا (غیر از کبک) معتبر است. تعرفه ترجمه با مهر ناجیت، مشابه ترجمه با مهر ناتی است.

ترجمه با مهر ایران

تهران ناتی مرکز تخصصی ترجمه ناتی و ناجیت است و مستقیم خدمات ترجمه رسمی با مهر ایران ارایه نمی‌دهد، اما اگر مدارک خود را قبلا از طریق ما ترجمه کرده‌اید یا قصد ترجمه دارید و به نسخه مهر ایران مدارک نیز نیاز دارید، برای سهولت امر، ما می‌توانیم شما را به دفاتر همکار معرفی کنیم تا در صورت وجود فایل ترجمه نزد ما، تا حدودی تخفیف هزینه ترجمه دریافت کنید.